Ръкописи на статии се приемат на електронен адрес: journal[at]cspace-ngo.com.

Приемането приключва след получаване на потвърждение по електронната поща за получения и регистриран ръкопис.

NB! Във файловете на предложените ръкописи не трябва да са изписани личните данни на авторите. Информация за авторите (трите имена, степен и звание, текуща месторабота, адрес на институцията и имейл адрес) се изпраща в отделен файл.

Авторите представят ръкописите на български и/или английски език. Ако ръкописът е на български език, задължително се представят заглавие, резюме и ключови думи на английски език. Авторите не получават възнаграждение за публикувания в списанието материал.

За изпращането и публикуването на статии авторите заплащат такса в размер на 100 лв., която се превежда по банков път след изпращане на финален вариант на статията.

Форматът IMRAD се препоръчва при подготовка на публикациите. Всички статии се проверяват за плагиатство със софтуер Advego Plagiatus. Редакторите могат също да изберат да изготвят отчет за сходство във всеки друг момент по време на процеса на рецензиране или след публикуването, като използват друг самостоятелен инструмент. Процентът на уникален текст трябва да бъде поне 80%.

Ръкописът на публикацията трябва да отговаря на следните изисквания:

  1. Заглавие – ясно и точно формулирано, сравнително кратко.
  2. Резюме – обобщение, което включва изследователски цели, методология и резултати.
  3. Ключови думи – точни и достатъчни.
  4. Въведение – да посочва целите на изследването и актуалността на научния или практически проблем; да съдържа преглед на състоянието на проблема и обзор на литературата или прилаганите практики; да извежда изследователски или практически въпроси и хипотези.
  5. Методология и данни – използваните методи да са коректни, да включват и подходящи позовавания на вече публикувани подобни методи. Посочените данни да са от достоверни източници.
  6. Резултати и изводи (заключения) – резултатите да са ясно представени, вярно интерпретирани и да показват подобрения в начина на използване на данните. Заключенията да са важни, валидни и подкрепени с доказателства.
  7. Цитирани източници (позовавания).

 

Предложените за разглеждане разработки трябва да отговарят на следните техническите изисквания за публикуване:

 

Допустим обем за ръкописите:

  1. за статии – от 11 до 15 страници ;
  2. за микростатии, рецензии, резюмета на дисертации – до 10 страници.

 

Одобрените от рецензентите статии не се подлагат на езикова и стилова редакция. Представените за публикуване статии трябва да са оригинални и да не са публикувани преди или да са в процес на рецензиране и подготовка за публикуване в други издателства. Рецензентите имат право да извършват незначителни редакционни поправки върху ръкописа. След приемане на статията, авторите трябва да декларират съгласие и да предоставят на издателството изключителното право за публикуване. Авторите могат да използват статията или част от нея в бъдещата си работа без разрешение на издателството, но това ще изисква цитиране на оригиналната статия.