Получените в списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies“ ръкописи преминават през следните етапи на рецензиране:

  1. Всяка подадена разработка се подлага на първоначална преценка от страна на редакционната колегия. Редакторите проверяват съответствието на ръкописа с целите и обхвата на списанието и другите обявени изисквания.
  2. Ако премине през този първи етап, ръкописът се изпраща до двама независими рецензенти. Списанието прилага принципа на двустранно анонимно рецензиране (double-blind).
  3. След получаване на двете рецензии, редакционната колегия решава дали да приеме или отхвърли ръкописа. За приемане или отхвърляне на ръкописа е необходимо съвпадение в мненията на рецензентите. При противоположни мнения на рецензентите, главният редактор може да определи трети рецензент за арбитражно мнение.
  4. Ръкописът може да се приеме без забележки или с минимални корекции. Това не изисква нова намеса на рецензенти.
  5. Ръкописът може да се приеме с препоръка за по-сериозни корекции. Това изисква рецензентите да потвърдят коректността и допустимостта на направените промени, след което главният редактор взема решение за публикуване.
  6. Ръкописът може да се върне на автора за основна преработка и нова процедура по рецензиране.
  7. При отхвърляне на ръкописа, той не може да се изпрати отново в списанието.

За стандартизиране на процеса на рецензиране и одобрение на ръкописи за публикуване списанието използва типова форма за рецензия.

Рецензентите са задължени да съблюдават принципа за конфиденциалност и да не коментират с трета страна съдържанието на статията и използваните в нея данни. При установяване на конфликт на интереси рецензентът трябва да уведоми главния редактор.

Срокът за рецензиране на ръкопис е не повече от 10 работни дни от получаването на ръкописа. При наличието на обективни причини за представяне на рецензия, рецензентът е задължен, в двудневен срок от получаването, да уведоми редакционната колегия, че не е в състояние да изпълни това задължение.