Списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies“ (ISSN 2738-8719) е академично научно списание, в което се публикуват изследвания и разработки по актуални теми, свързани с развитието на теорията и практиката на мениджмънта на човешките ресурси и съвременните тенденции в информационните технологии. Издател на списанието е Сдружение „Креативно пространство“.

Това списание е с отворен достъп, което означава, че цялото съдържание е безплатно достъпно за потребителя или неговата/нейната институция. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват, отпечатват, търсят или правят връзки към пълните текстове на статиите или да ги използват за други законни цели, без да искат предварително разрешение от издателя или автора. Това е в съответствие с определението за свободен достъп на Инициативата за отворен достъп в Будапеща (Budapest Open Access Initiative, BOAI).

Поддържаните рубрики обхващат направления като:

  • управление на човешките ресурси в дигиталната ера,
  • предизвикателства пред организацията на работа в условията на криза,
  • иновативни подходи при управлението на хора,
  • интернет технологии и комуникации,
  • изкуствен интелект,
  • големи данни,
  • data science.


Приоритетните цели на списанието са:

  • да допринесе за развитието на научното познание в областта на човешките ресурси и технологиите,
  • да създаде ползотворно сътрудничество между учени от различни страни,
  • да даде простор за изява на актуални идеи и добри практики в международен план.

 

Списанието се издава от 2021 г. два пъти годишно в електронен вариант и приема ръкописи на български и английски език.

Първи брой за текущата година се издава до 30 юни, а втори брой – до 31 декември.

Всички материали се проверяват за плагиатство и преминават през процедура на двойно анонимно рецензиране (double-blind) със стриктно придържане към нормите на публикационната етика и защита на авторските права.

Списание „Човешки ресурси & Технологии“ се реферира/индексира в Google Scholar, RePEc (Ideas, EconPapers) и НАЦИД (ID 4348).