Списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies“ (ISSN 2738-8719) е академично научно списание, в което се публикуват изследвания и разработки по актуални теми, свързани с развитието на теорията и практиката на мениджмънта на човешките ресурси и съвременните тенденции в информационните технологии. Издател на списанието е Сдружение „Креативно пространство“.

Поддържаните рубрики обхващат направления като:

  • управление на човешките ресурси в дигиталната ера,
  • предизвикателства пред организацията на работа в условията на криза,
  • иновативни подходи при управлението на хора,
  • интернет технологии и комуникации,
  • изкуствен интелект,
  • големи данни,
  • data science.


Приоритетните цели на списанието са:

  • да допринесе за развитието на научното познание в областта на човешките ресурси и технологиите,
  • да създаде ползотворно сътрудничество между учени от различни страни,
  • да даде простор за изява на актуални идеи и добри практики в международен план.

 

Списанието се издава от 2021 г. два пъти годишно в електронен вариант и приема ръкописи на български и английски език.

Първи брой за текущата година се издава до 30 юни, а втори брой – до 31 декември.

Всички материали се проверяват за плагиатство и преминават през процедура на двойно анонимно рецензиране (double-blind) със стриктно придържане към нормите на публикационната етика и защита на авторските права.

Списание „Човешки ресурси & Технологии“ се реферира/индексира в Google Scholar, RePEc (Ideas, EconPapers) и НАЦИД (ID 4348).