Ръкописи на статии се приемат на електронен адрес: journal[at]cspace-ngo.com.

Приемането приключва след получаване на потвърждение по електронната поща за получения и регистриран ръкопис.

NB! Във файловете на предложените ръкописи не трябва да са изписани личните данни на авторите. Информация за авторите (трите имена, степен и звание, текуща месторабота, адрес на институцията и имейл адрес) се изпраща в отделен файл.

Авторите представят ръкописите на български и/или английски език. Ако ръкописът е на български език, задължително се представят заглавие, резюме и ключови думи на английски език. Авторите не получават възнаграждение за публикувания в списанието материал.

За изпращането и публикуването на статии авторите заплащат такса в размер на 100 лв., която се превежда по банков път след изпращане на финален вариант на статията.

 

Ръкописът на публикацията трябва да отговаря на следните изисквания:

  1. Заглавие – ясно и точно формулирано, сравнително кратко.
  2. Резюме – обобщение, което включва изследователски цели, методология и резултати.
  3. Ключови думи – точни и достатъчни.
  4. Въведение – да посочва целите на изследването и актуалността на научния или практически проблем; да съдържа преглед на състоянието на проблема и обзор на литературата или прилаганите практики; да извежда изследователски или практически въпроси и хипотези.
  5. Методология и данни – използваните методи да са коректни, да включват и подходящи позовавания на вече публикувани подобни методи. Посочените данни да са от достоверни източници.
  6. Резултати и изводи (заключения) – резултатите да са ясно представени, вярно интерпретирани и да показват подобрения в начина на използване на данните. Заключенията да са важни, валидни и подкрепени с доказателства.
  7. Цитирани източници (позовавания).

 

Предложените за разглеждане разработки трябва да отговарят на следните техническите изисквания за публикуване:

 

Допустим обем за ръкописите:

  1. за статии – от 11 до 15 страници ;
  2. за микростатии, рецензии, резюмета на дисертации – до 10 страници.

 

Одобрените от рецензентите статии не се подлагат на езикова и стилова редакция. Представените за публикуване статии трябва да са оригинални и да не са публикувани преди или да са в процес на рецензиране и подготовка за публикуване в други издателства. Рецензентите имат право да извършват незначителни редакционни поправки върху ръкописа. След приемане на статията, авторите трябва да декларират съгласие и да предоставят на издателството изключителното право за публикуване. Авторите могат да използват статията или част от нея в бъдещата си работа без разрешение на издателството, но това ще изисква цитиране на оригиналната статия.